فقط از خدا خواستم بهم اینقدر قدرت بده تا بتونم بدیهات و جبران کنم و انتقام زندگی که به گند کشیدی رو ازت بگیرم.

برات متاسفم آقای همسر .خیلی متاسفم.

 

پی نوشت: تا زنده ای در برابر کسی که به خودت علاقه مندش کردی ، مسئولی