از عشق نگو ،  از عشق نگو ، من دیگه ساده نیستم

نخواه که با تو بمونم، من دیگه عاشق نیستم

دنیای تو ارزونیه هوسهای خودت باشه

دیگه نمی خوام که دلم قربونی تو باشه

از من دیگه هیچی نخواه ، تو چشم من نگاه نکن

نخواه که با تو بمونم ، من و دیگه صدا نکن

یادت میاد اون لحظه رو که رفتی و بغضم شکست

پشت سرت اشکی چکید دلم شکست از این شکست

گفتم نرو تنهام نگذار بی تو تمومه کار من

اما تو رفتی و هتوز یه دردیه تو  قلب من

از عشق نگو ،  از عشق نگو ، من دیگه ساده نیستم

نخواه که با تو بمونم، من دیگه عاشق نیستم