برای همه خوب باش

اونکه فهمید همیشه کنارته و بیادت

اونکه نفهمید

یه روز میفهمه که دیره

و فقط دلش برای خوبیات تنگ میشه....