دارم آهنگ گوش می دم.چه حالی می ده تنها باشی و صدای داریوش تو خونه بپیچه:

ضیافتهای عاشق را خوشا بخشش خوشا ایثار
خوشا پیدا شدن در عشق برای گم شدن دریا

چه دریایی میان ماست خوشا دیدار ما در خواب
چه امیدی به این ساحل خوشا فریاد زیر آب

خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن

خوشا مردن خوشا از عاشقی مردن

 

پی نوشت: بالاخره بعد از چند روز این آهنگ باعث شد من کلی گریه کنم و حالم بهتر بشه. الان خوبم