دوست داشتن دلیل نمی خواهد ولی نمی دانم چرا خیلی ها

و حتی خیلی های دیگر می گویند این روزها دوست داشتن دلیل

می خواهد.

و پشت یک سلام و لبخندی ساده دنبال یک سلام و لبخندی

پیچیده و دنبال گودالی از تعفن می گردند!!

 

بارالها

برای همسایه ای که نان مرا ربود، نان

برای دوستی که قلب مرا شکست ، مهربانی

برای آنکه روح مرا آزرد ، بخشایش

و برای خویشتن خویش آگاهی و عشق

از درگاهت آرزو دارم