روزهای طلایی زندگی

به پاس زیبایی عشق ، عشق بورز و جاودانه باش