بعضی آدمها تو این دنیا هستند که هر چی جلوشون کوتاه بیای و هیچی نگی نه تنها از رو نمی رن و آدم نمی شن بلکه پررو تر و وقیح تر هم می شن.

اینجور مواقع باید این آدمها رو حسابی از خجالتشون دربیای و یه چهار تا کلفت عین خودشون بارشون کنی تا حساب کار دستشون بیاد و بفهمن اگه همیشه جلوشون کوتاه میای و در جواب حرفهاشون به قول معروف تو کون سگ نمی کنیشون و درشون نمیاری علت این نیست که از این جور کارها بلد نیستی.

بلکه به این خاطره که حرمت حالیته.آره داداش من اینجوریاستاز خود راضی