یه اتفاقاتی داره میفته که اصلا خوشایند نیست. نمی خوام تا آخرش حرفی بزنم. برام دعا کنید که تصمیم درستی بگیرم