امشب داشت  تی وی فیلم  چهل سالگی رو پخش می کرد.چقدر این فیلم و دوست دارم .دلم برای خودم خیلی می سوزه.خیلی داغونمناراحت