بعضی ها وقتی میروند میدانی که هرگز بازنخواهند گشت

بعضی ها میروند و تو یقین داری که مثل همیشه دوباره بازخواهند گشت

گاهی خوشحال میشوی از برگشتن کسانی که فکر میکردی هرگز بازنخواهند گشت.

و چقدر دردناک است زمانی که دیگر برنگردد ؛همانی که فکر میکردی طبق معمول باز خواهد

گشت...

براستی که جدایی رسم این دنیاست.کاش با یکدیگر مهربان تر بودیم.