وقتی شخصی حتی برای کارهای احمقانه ، بیش از حد می خندد ،مطمئن باشید که او غم سنگینی در دل دارد.

هنگامی که شخصی بیش از حد می خوابد، مطمئن باشید که احساس تنهایی می کند.
وقتی کسی برای موضوع کوچکی گریه می کند,این بدان معنی است که او دل صاف و بیگناهی دارد.
وقتی کسی سر هر موصوع کوچکی به هم می ریزد و عصبانی می شود ، این نشان می دهد که عاشق شده است .

بنابراین ، سعی کنید این ها را در زندگی واقعی خود ببینید و در یابید .افراد را خوب بشناسید و درک کنید، خواهید دید که بیش از گذشته آنها را دوست خواهید داشت.

خدایا کسی را که قسمت کس دیگر است

سر راهمان قرار نده

تا روزهای دلتنگی اش برای ما باشد

و خوشی شبهایش برای دیگری......


/ 0 نظر / 13 بازدید