چند روز پیش باز آقای همسر یه نامردی کرد و من و جلوی داداشش خراب کرد.البته تا کار به جاهای باریک نکشیده بود یه جورهایی خراب کاری ایشون و  خودم ماست مالیش کردم ولی باز از دست آقای همسر خیلی دلخورم.یه جورایی هم تقصیر خودمه نباید موقعیت در اختیارش قرار می دادم.

امشب خونه نیست منم تلفن هاش و جواب ندادم و تنهایی تو خونه مون نشستم.نمی دونم با همچین آدمی که اینقدر بچه است و نمی فهمه چه حرفی رو باید بزنه و چه حرفی رو نباید بزنه چه رفتاری باید در پیش گرفت.خنثی

/ 2 نظر / 7 بازدید
مارال

می دونم که همیشه بهترین راه و انتخاب می کنی تا یه زندگی عالی داشته باشی...امضا یه عدد خانوم ان تایم.دی