انسان موجود عجیبی است

چه موجود عجیبی است این انسان

وقتی صدایش می کنی ، نمی شنود

وقتی به دنبالش می روی ، نمی بیند

وقتی دوستش داری ، به فکرت نیست

اما....

وقتی می شنود که دیگر صدایت گرفته

وقتی می بیند که خسته در راه افتاده ای

و وقتی به فکرت هست که دیگر نیستی!!

 

/ 0 نظر / 46 بازدید