گاهی باید به آدمها یه چیزهایی را متذکر شد.

ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﻴﺪﻯ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪ، ﻧﺒﺨﺸﯽ، ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﻯ

ﺑﺨﺸش ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﺪ!!! ﮔﺎﻫﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺻﺒﺮ ﻛﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻫﺎ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ

ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻯ ﺍﻣﺎ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ هم ﺑﻠﺪﯼ! ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻰ

ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﻛﻢ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ. ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻗﺪﺭ

ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﺪ! ﻭ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ ..اینکه

ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﻫﻢ خوب ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ... ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ

ﻳﻚ ﺟﺎ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻲ ﺭﻭﻧد.

/ 3 نظر / 11 بازدید
ملیحه

سلام الیس جونم همه این گاهی ها رو قبول دارم و با جون و دل درک میکنم.... در پناه حق باشی عزیزم[گل]

یه گوریل

سلام موافق نیستم آلیس جان آدم بزرگی مثه شما اینکاره نیست.نمیتونین نبخشین.بخشیدن دل بزرگ میخواد که شما دارین .دیدِ باز میخواد که شما دارین. مهربونی زیاد میخواد که اونم دارین . میدونم مثه همیشه بزرگ و مهربون می مونید.اینکاره نیستی خواهر .الانم یه خُرده دلت پُره