23 - مثل تو عاشق ندیدم

مثل تو عاشق ندیدم. مثل تویی که این روزها کوچکترین چیزی برای خودت نمی خری و همه درآمدت و بخاطر زندگیمون پس انداز می کنی اما با این حال هنوز هم مثل قدیمها اکثر مواقعی که هم و می بینیم برای من کادوهای کوچیک می خری که خوشحالم کنی.

مثل تو عاشق ندیدم .مثل تویی که چون مشکلات من و توی خونمون می دونی و می فهمی که چه فشاری رو دارم تحمل می کنم مدام سعی می کنی با هر کار کوچیکی دل خانواده من و بدست بیاری که فشارها روی من کمتر بشه و کمتر اذیت بشم.

مثل تو عاشق ندیدم.مثل تویی که مخفیانه زیر بار قرض می ری تا بهترین عروسی رو برای من بگیری تا من و بقول خودت پیش خانوادم سربلند کنی.

مثل تو عاشق ندیدم .مثل تویی که اینهمه سال بخاطر من صبر کردی و  با تمام کم محلی هام ساختی و همه شرط و شروط هام و هم قبول کردی تا دل من و بدست بیاری و با من ازدواج کنی.

مثل تو عاشق ندیدم.مثل تویی که بعد پنج سال هنوز هم تحمل اشکهای من و نداری و اگه من گریه کنم همه جوره نازم و  می کشی و زمین و زمان و بهم می ریزی تا آرومم کنی و آخرشم خودت از فرط ناراحتی می زنی زیر گریه.

من و ببخش.بخاطر تمام وقتهایی که کم آوردم و تلافی این دنیا و غم و غصه هاش و سر تو خالی کردم.بخاطر تمام روزهایی که نتونستم اونطور که به من محبت می کنی بهت محبت کنم. بخاطر تمام لج بازیهام و یکدندگی هام.

آرزو می کنم که همیشه سالم و تندرست باشی و عاشق ،تا در سایه این عشق سالیان سال در کنار هم عاشقانه زندگی کنیم. 

دوستت دارم مرد منقلب

/ 2 نظر / 6 بازدید
سروناز شیراز

در زندگی دو چیز است که انسان می تواند به ان دست یابد: اول به دست اوردن آرزوها...و سپس لذت بردن از آنها. خردمندترین انسانها دومی انتخاب می کنند..../ شاد باشیییییییییییییییییییییییییی[گل]